Kentleşme Nedir?

tarafından
46
Kentleşme Nedir?

Kentleşme Nedir? Kentleşme, nüfusun kırsal alandan kentsel alana hareket ettiği ve şehirlerin ve kasabaların büyümesini sağlayan bir süreçtir. Aynı zamanda şehirlerde ve şehirlerde yaşayan insan sayısının giderek artması olarak da adlandırılabilir. Kentlerin ve kasabaların kırsal alanlara göre daha iyi ekonomik, politik ve sosyal yollara sahip oldukları fikri büyük ölçüde etkilemiştir.

Buna göre, şehirleşme, gelişmekte olan ve gelişmiş dünyalarda çok daha fazla sayıda insanın, “ayrıcalıklı” sosyal ve ekonomik hizmetler ve faydalar elde etmek için kasabalara ve şehirlere yerleşme eğilimine sahip olduğu çok yaygındır. Bunlar arasında daha iyi eğitim, sağlık hizmetleri, barınma, iş fırsatları ve ulaşım gibi sosyal ve ekonomik avantajlar sayılabilir.

İnsanların çoğunluğu şehirlere ve kasabalara taşınır çünkü kırsal bölgeleri  ilkel yaşam tarzı olarak görürler. Bu nedenle, nüfus daha gelişmiş bölgelere (kasabalar ve şehirler) taşınmaya başladıkça sonuç kentleşmedir. Bu, normalde ticari mülklerde, sosyal ve ekonomik destek kurumlarında, ulaştırma ve konut binalarında kullanılmak üzere arazinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

Kentleşmenin Nedenleri
 
Sanayileşme

Sanayileşme, eski tarım ekonomisinden, modernleşmiş bir toplum yaratan yeni tarım dışı ekonomiye geçişi temsil eden bir eğilimdir. Sanayi devrimi yoluyla, daha fazla insan, istihdam olanaklarının iyileştirilmesi nedeniyle kırsal alanlardan kentsel alanlara taşınmak istemişlerdir. Sanayileşme, insanlara ekonomik gelişmeleri teşvik eden iş kategorilerinde, çalışma şansı vererek istihdam olanaklarını artırmıştır.

Ticari

Ticaret kentleşmede önemli bir rol oynamaktadır. Modern çağda hizmet ve ticari işlemlerin dağıtımı,kentlerin büyümesine aynı zamanda modern pazarlama kurumları ve yöntemleri gelişmesine olanak sağlamıştır. Ticarileştirme ve ticaret, kentlerin ve şehirlerin kırsal alanlara kıyasla daha iyi ticari fırsatlar getiri sağladıkları genel bir algısı vardır.

Sosyal Hizmetler
Kentlerde ve kasabalarda hayata atfedilen çok sayıda sosyal fayda vardır. Örnekler daha iyi eğitim, daha iyi yaşam standartları, daha iyi sağlık ve daha iyi rekreasyon Genel olarak daha iyi bir sosyal yaşam imkanı vardır. Bu hesapta, daha fazla insanın kırsal alanlarda bulunmayan çeşitli sosyal fayda ve hizmetleri elde etmek için şehirlere ve kasabalara göç etmiştir.
İstihdam olanakları
Şehirlerde ve kasabalarda daha iyi geçim sağlamak için insanlar kırsal alanlardan kentlere çeken geniş iş fırsatları vardır. Bu nedenle, kentsel alanların halk sağlığı, eğitim, ulaşım, spor ve rekreasyon, endüstriler ve iş teşebbüsleri gibi tüm gelişim sektörlerinde sayısız istihdam olanaklarına sahip olması nedeniyle insanların çoğu, iyi ücretli işlere erişmek için sıklıkla kentsel alanlara göç etmektedir. Hizmetler ve endüstriler daha yüksek katma değerli işler üretmekte ve arttırmaktadır ve bu da daha fazla istihdam olanağı sağlamaktadır.
Modernleşme ve yaşam tarzındaki değişiklikler
Modernleşme, kentleşme sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Kentsel alanlar, son derece sofistike(çok gelişmiş) iletişim, altyapı, tıbbi tesisler, giyinme aydınlanma, liberalleşme ve diğer sosyal olanakların kullanılabilirliği ile birlikte daha fazla bilgi sahibi olduklarından, insanlar şehirlerde mutlu bir yaşam sürdürebileceklerine inanmaktadır. Kentsel alanlardaki, insanları yaşam tarzlarındaki değişiklikleri, yeni yaşam alışkanlıklarına, tutumları, giyinme,              yiyecek ve inançları da benimserler. Sonuç olarak, insanlar şehirlere göç eder ve şehirler gün geçtikçe artan insan sayısı ile büyürler
Kırsal kentsel dönüşüm
Bölgelerdeki kaynakların sömürülmesi veya tarımsal faaliyetlerin keşfinden dolayı daha verimli refahlı hale geldikçe, kentler kırsal alanların kentleşmeye dönüşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Verimlilikteki artış, ekonomik büyümeye ve katma değeri yüksek istihdam fırsatlarına yol açmaktadır.

Bu, daha iyi altyapı, daha iyi eğitim kurumları, daha iyi sağlık tesisleri, daha iyi ulaşım ağları, bankacılık kurumlarının kurulması, daha iyi yönetim ve daha iyi konut geliştirme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu gerçekleştikçe, kırsal topluluklar kent kültürünü benimsemeye başlamıştır ve sonuçta daha fazla insanın daha iyi bir yaşam arayışında bu tür yerlere taşınmasıyla büyümeye devam eden kent merkezleri haline gelmiştir.

Kentleşmenin Etkileri

Kentleşmenin olumlu etkileri
Kentleşme, uygun sınırlar içinde gerçekleşirse, birkaç olumlu etkisi vardır. Bu nedenle, kentleşmenin olumlu etkilerinden bazıları, istihdam fırsatlarının yaratılması, teknolojik ve altyapısal ilerlemeler, daha iyi ulaşım ve iletişim, kaliteli eğitim,tıbbi tesisler ve gelişmiş yaşam standartlarını içermektedir. Bununla birlikte, geniş şehirleşme çoğunlukla olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Ev problemleri
Kentleşme, insanları yüksek nüfus artışına götüren şehir ve kasabalara çekmektedir. Kent merkezlerinde yaşayan insan sayısındaki artışla birlikte, konutların kıtlığı sorunu doğmuştur. Bunun nedeni konut ve kamu hizmetleri, yoksulluk, işsizlik ve pahalı yapı malzemeleri için yetersiz genişleme alanından kaynaklanmaktadır.
Aşırı Nüfus Yoğunluğu
Aşırı kalabalık, çok sayıda insanın küçük bir alanda yaşadığı bir durumdur . Kentsel alanlardaki bu tıkanıklık, nüfusun aşırı olması nedeniyle istikrarlıdır ve daha fazla insan ve göçmen daha iyi bir yaşam arayışında şehirlere ve kasabalara taşındıkça günden güne artan bir durumdur. Kırsal veya gelişmemiş bölgelerdeki çoğu insan, normal olarak küçük bir alandaki insanların sıkışıklığına yol açan şehre göç etme dürtüsüne sahiptir.
İşsizlik
İşsizlik sorunu kentsel alanlarda en önem sorundur ve eğitimli insanlar arasında daha da yüksektir. Dünya çapında işsiz gençlerin yarısından fazlasının büyük şehirlerde yaşadığı tahmin edilmektedir. İnsanların kırsal alanlardan veya gelişmekte olan bölgelerden kentsel alanlara taşınması, kentsel işsizliğin önde gelen nedenidir.
Gecekondulaşma
Kentsel alanlarda yaşam maliyeti oldukça yüksektir. Bu işsizliğin yanı sıra, rastgele ve beklenmedik bir büyüme ile birleştirildiğinde gecekondulaşma doğar.Buda  Gecekonduların yasadışı yerleşik yerleşimlerine yayılması söz konusudur. Konut için toprakların yokluğu, daha iyi bir yaşam arayışı için kentlere göç eden kırsal göçmenlerin büyük bir kısmı ve ulaşılanın ötesinde artan arazi fiyatları ile daha da artmaktadır. (Kentsel Fakirlik)
Su Sorunu
Kent merkezlerinin çoğunda aşırı nüfus ve hızlı nüfus artışı nedeniyle, yetersiz kanalizasyon tesislerinin bulunması yaygındır. Belediyeler ve yerel yönetimler kanalizasyon tesislerinin yönetiminde ciddi bir kaynak kriziyle karşı karşıyadır. Sular azalır ve kanalizasyonlar düzensiz akar azalan su nehirlere, göllere veya denizlere süzülürler. Sonunda, tifo, dizanteri, veba gibi Hastalıklar yaygınlaşır en önemlisi ishal çok hızlı yayılarak acılara ve hatta ölümlere yol açmaktadır. Aşırı talep, arzın yetersiz kalması nedeniyle su kıtlığına da büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.
Hastalıkların Yayılması
Sıkışık kentsel alanlarda yaşam koşulları, halk sağlığı hizmetlerini erişimini ve kullanımını etkilemektedir. Özellikle gecekondu yoksulluk sağlık sorunu  ve yetersiz su temini sorunu yaşamaktadırlar. Kentsel kirlilik gibi çevre sorunları ile hastalıklar da artış gözükür , alerjiler, astım, kısırlık, gıda zehirlenmesi, kanser ve hatta erken ölüm gibi birçok sağlık sorununa bunlardan bir kaçıdır.
Trafik sıkışıklığı
Daha fazla insan kasabalara ve şehirlere taşındığında, ortaya çıkan en büyük zorluklardan biri ulaşım sistemidir. Daha fazla insan, trafik sıkışıklığına ve araç kirliliğine yol açan araç sayısının artması anlamına gelir. Kentsel alanlardaki pek çok kişi aynı anda işe gidiyor.Buda Aynı saatlerde ciddi bir trafik sorunu yaratıyor. Ayrıca, şehirler boyut olarak büyüdükçe, insanlar sık ​​sık trafik sıkışıklığına ve tıkanıklığa neden olan diğer sosyal ihtiyaçlara isteklere erişmek oldukça güçlenecektir.
Kentsel suç
Kaynak eksikliği, aşırı kalabalıklaşma , işsizlik, yoksulluk, sosyal hizmet ve eğitim eksiklik sorunları neticesinde, şiddet, uyuşturucu kullanımı ve suç gibi birçok sosyal sorununa yol açmaktadır. Cinayet, tecavüz, adam kaçırma, isyan, saldırı, hırsızlık, soygun ve kaçırma gibi suçların çoğu, kalabalık şehirlerde daha da belirgindir. Ayrıca, hızlı büyüyen kentsel bölgelerdeki yoksulluk suçları en yüksek düzeydedir. Bu kentsel suç eylemleri normalde şehirlerin,kasabaların huzurunu bozmaktadır.
Makalemizin Devamın da Kentselleşme sorununa çözüm arayışlarında bulunacağız.